Skip to content

Išlaikymo (alimentų) naudojimo kontrolė

islaikymo kontrole
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sprendžiant klausimus dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui skyrimo ir jo dydžio nustatymo, išlaikymą turinčiam skirti tėvui (motinai) dažnai kyla klausimas, ar jis (ji) galės kontroliuoti, kaip yra išleidžiamos išlaikymui sumokėtos lėšos ir ar už šių lėšų vaiko interesais panaudojimą atsakinga motina (tėvas) privalo teikti ataskaitas dėl tokių lėšų panaudojimo?

Išlaikymo kontrolė

Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje ir civilinio kodekso 3.192 straipsnio 1 dalyje nustatyta tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės. Ši pareiga kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus yra absoliuti, todėl šios prievolės jie negali atsisakyti vykdyti arba perkelti vykdyti kitiems asmenims, taip pat ir vienam iš tėvų, su kuriuo gyvena vaikas. Visuotinai pripažinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes.

Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu, kuris gali būti sudarytas tiek žodžiu, tiek rašytine forma. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Dėl vaikams teikiamo išlaikymo formos ir dydžio tėvai gali susitarti, tačiau tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria ir vienas iš jų nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, išlaikymo formą ir dydį nustato teismas sprendimu. Tais atvejais, kai dėl išlaikymo tvarkos, formos ir dydžio tėvai susitaria gera valia, šiame susitarime jie gali nustatyti ir papildomas sąlygas (pvz., išlaikymui teikiamų lėšų panaudojimo kontrolės mechanizmą), skirtas vaiko interesams užtikrinti.

Teismų praktikoje aiškinama, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams. Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas (motina) turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą. Kai vienas iš vaiko tėvų, vaiko globėjas (rūpintojas) ar kiti asmenys panaudoja vaikui skirtą išlaikymą ne vaiko interesais (sunaudoja jį savo asmeniniams poreikiams tenkinti, iššvaisto, perleidžia kitiems asmenims ir pan.), tokie asmenys privalo atlyginti vaikui padarytus nuostolius. Vaikui skirtas išlaikymas, kurį jo tėvas (motina), globėjas (rūpintojas) panaudoja ne vaiko interesams, yra išieškomas iš asmens, panaudojusio išlaikymą ne vaiko interesams, turto pagal ieškinį. Tokie asmenys netgi gali būti nušalinami nuo vaiko turto tvarkymo. Nepilnamečio vaiko išlaikymo prievolė yra vykdoma vaikui, o ne kitam vaiko tėvui. Todėl išlaikymą vaikui teikiančio tėvo (motinos) kontrolė, kaip kitas iš tėvų naudoja vaiko išlaikymui skirtas lėšas, yra skirta būtent vaiko teisėms ir interesams užtikrinti.

Visa tai reiškia, kad vaiko išlaikymui skirtos lėšos turi būti naudojamos tik jo poreikiams ir interesams tenkinti, todėl tėvas (motina), teikiantis išlaikymą, turi teisę ne tik kontroliuoti šių lėšų panaudojimą, be kita ko, prašydamas tėvo (motinos), su kuriuo vaikas gyvena, pateikti faktinius duomenis apie išlaikymui skirtų lėšų naudojimą, bet ir inicijuoti netinkamai panaudotų išlaikymo lėšų išieškojimą iš asmens, kuris atsakingas už tai.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Užduokite mums klausimą arba aprašykite savo problemą ir mes pateiksime jums greitą bei išsamų atsakymą.